Umeå Stadsmission – en del av Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner är en riksorganisation som funnits sedan 2007 och har till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de tio olika lokala stadsmissionerna. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner gör det möjligt att arbeta brett över hela Sverige. Det är viktigt framför allt när det gäller opinionsbildning, inte minst eftersom människor i utsatthet har svårt att göra sina röster hörda.

Läs mer om Sveriges Stadsmissioner här.

Umeå Stadsmissions vision
Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla! Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna kärlek, värme och trygghet.

Vårt uppdrag är:
att se, hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer
• att vara en professionell samhällsaktör i den sociala sektorn  
• att utmana till engagemang för människor i utsatthet 
• att vara en del av medlemsorganisationernas *diakonala arbete

Vår värdegrund
Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig (och handlingskraftig) kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet präglat av respekt, omtanke och professionalitet. Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i samhället. Vi hävdar alla människor lika värde, rätt till kärlek, värme och nya livschanser. Alla människor har rätt att bli bemötta med öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet och ska ges chans att fatta beslut och ta ansvar för sitt eget liv. Människor är lika värda oavsett förutsättningar och livssituation och har rätt att finnas i ett sammanhang.

Verksamhetsidé
Umeå Stadsmission är en ekumenisk , allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån kristen diakonal grundsyn hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Umeå Stadsmission är en idéburen organisation med verksamhet som riktar sig till människor som lever i social utsatthet. Verksamheten ska präglas av professionalitet, omsorg och ge målgruppen trygghet, social gemenskap och framtidstro.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen för Umeå Stadsmission består av Johan Tovetjärn, Pernilla Fredriksson, Henrik Källberg, Erik Jönsson Hawranek och Sara Rosberg

Länkar för nedladdning

Stadgar Umeå Stadsmission
Verksamhetsberättelse 2020
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Insamlingspolicy Umeå Stadsmission
Uppförandekod Umeå Stadsmission

Följ oss gärna!